email: info@hrackari.sk
tel: +421 918 994 093 (9:00 - 15:00)
Hračkári.sk
Novinky
Najobľúbenejšie
Zľavy a akcie
Kompletný katalóg A-Z

Všeobecné obchodné podmienky1. Úvodné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len " podmienky ") platia pre nákup v internetovom obchode www.hrackari.sk Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je firma HOLLYWODD C.E.S,. s.r.o., Bernolákova 14, 0310 01 Liptovský Mikuláš, IČO : 36428213 (ďalej len " predávajúci ") a kupujúceho, ktorým sú združenia, fyzické osoby, živnostníci – majúce IČO, právnické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmlúv konajú v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ďalej občianske združenia, školy, materské škôlky, školské zariadenia a pod (ďalej len " kupujúci "). Internetový obchod neslúži pre konečných spotrebiteľov.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu len tovar prvotriednej kvality, ktoré si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu www.hrackari.sk, a ktoré je so zobrazeným tovarom v zhode v maximálnej možnej miere.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude uvádzať skutočné a konečné ceny, ktoré kupujúci za tovar vrátane dopravy zaplatí, ale pokiaľ objednávka nepresiahne 200€ bez DPH, účtuje si predávajúci 4,19 € bez dph aj v rámci dobierky. Minimálna hodnota objednávky je bez limitu.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy


Každá objednávka, ktorú kupujúci odošle, je považovaná za záväznú. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar v nej uvedený. Na účely kúpnej zmluvy je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej na serveri v čase odoslania objednávky kupujúcim. Kúpnou cenou sa rozumie cena označená na serveri ako " cena ", ktorá sa ďalej znižuje o prípadnú komerčné zľavu, ak je v čase odoslania objednávky poskytovaná. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári. Predávajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu elektronickú odpoveď, v ktorej potvrdí doručenie objednávky. Internetový obchod www.hrackari.sk obsahuje všetky informácie potrebné na uzavretie zmluvy v zmysle všeobecných i podstatných náležitostí kúpnej zmluvy. Obsahuje vždy názov, kód a cenu tovaru. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v sekcii " miesto dodania ".

Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.hrackari.sk, dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu jeho údajov a údajov o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaručuje, že údaje týkajúce sa kupujúceho bude chrániť v maximálnej možnej miere a neposkytne ich žiadnym iným subjektom. Predávajúci dodáva kupujúcemu spolu s tovarom faktúru - daňový doklad, ktorý zároveň slúži aj ako dodací list.

Kupujúci je povinný dodaný tovar a pripojenú faktúru - daňový doklad, po ich prevzatí prezrieť a prípadné zjavné vady a nezhody so skutočným stavom tovaru bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu najneskôr do 7 dní. To platí predovšetkým na prípady, kedy dodaný tovar nesúhlasí s obsahom dodacieho listu alebo dodací list nie je správne vyplnený. V oznámení je kupujúci povinný vady špecifikovať. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

3. Práva a povinnosti kupujúceho


Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným odoslaním.

Kupujúci má právo na vymazanie svojich údajov z databázy, ak požiada o to písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

4. Práva a povinnosti predávajúceho


Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať a dodať objednaný tovar na adresu kupujúceho v termíne do 48 hodín, ktorý kupujúcemu oznámi pri potvrdení objednávky. Pri prevzatí tovaru od zmluvného prepravcu predávajúceho, obdrží kupujúci daňový doklad, ktorý je zabalený v kartóne s ostatným tovarom. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci nesplnil svoj záväzok odobrať tovar či zaplatiť kúpnu cenu.

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení. V prípade že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred (bankovým prevodom, online platobné brány a pod) a odstúpi predávajúci od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti predávajúci kupujúcemu celú kúpnu cenu najneskôr do 3 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

Odstúpil - ak kupujúci platne od zmluvy, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru zníženú o:

• (I) náklady predávajúceho spojené s vrátením tovaru a jeho prípravou na ďalší predaj
• (II) prípadné náklady spojené s opakovaným doručovaním a uskladnením tovaru u dopravcu, ako aj
• (III) sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi zaplatenou cenou tovaru a cenou, za ktorú predávajúci ponúkne vrátený tovar na predaj ako použité, nemožno - ak je predať ako nové.

Predávajúci vystaví bez zbytočného odkladu po vrátení tovaru kupujúcim dobropis - daňový doklad a tento zašle kupujúcemu k podpisu. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu vráteného tovaru bezhotovostným prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní od doručenia dobropisu - daňového dokladu podpísaného kupujúcim.

5. Reklamácia


V prípade doručenia objednaného tovaru prostredníctvom niektorého zo zmluvných prepravcov predávajúceho, je kupujúci povinný skontrolovať, či tovar nevykazuje vady spôsobené prepravou. Ak áno, je kupujúci povinný tovar neprevziať a spísať s dopravcom zápis o škode. O prípadnom poškodení tovaru behom dopravy je kupujúci povinný neodkladne informovať tiež predávajúceho.

Ak vznikne na tovare dodanom internetovým obchodom www.hrackari.sk reklamovateľná vada, môže kupujúci uplatniť reklamáciu písomne alebo e - mailom. Písomné oznámenie o zistených závadách uplatňuje kupujúci na adrese: Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš alebo na e - mailovej adrese: info@hrackari.sk . Oznámenie o vadách musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, adresu, telefón, e - mail (ak je k dispozícii), číslo daňového dokladu, podrobný popis vady a popis toho, ako chyba vznikla. Po obdržaní oznámenia o vadách predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o následnom postupe v závislosti na druhu tovaru, predovšetkým o tom, kam má kupujúci vadný tovar doručiť (sídlo predávajúceho, predajne predávajúceho a pod). Pre úspešné vybavenie reklamácie je bezpodmienečne nutné, aby kupujúci bol schopný predložiť daňový doklad - faktúru.

V prípade, že je tovar potrebné poslať späť predávajúcemu, je kupujúci povinný tovar zabaliť do originálneho obalu. V prípade, že kupujúci originálny obal nemá, je povinný na vlastné náklady zaistiť obal nový, vyhovujúci nárokom prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave nemusí byť jeho reklamácia uznaná. Záručný list odovzdáva predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Ak nie je záručný list u tovaru doložený, nahrádza ho faktúra. V závislosti na druhu vád a na povahe tovaru, v súlade s právnymi predpismi platnými v SR, bude oprávnená reklamácia riešená opravou tovaru, výmenou tovaru, alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktu, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Záručná doba je dva roky, pokiaľ nie je na predanej veci, jej obale, návode alebo záručnom liste vyznačená záručná doba dlhšia. Ak je záručná doba dlhšia ako dva roky, určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky v záručnom liste.

Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa jej doručenia, prípadne odo dňa odovzdania reklamovaného tovaru. Ak je reklamácia dôvodná, predávajúci v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku vyzve kupujúceho, aby si opravený alebo vymenený tovar vyzdvihol, prípadne tovar zašle kupujúcemu na jeho náklady poštou na adresu kupujúcim určenú.

Ak predávajúci reklamáciu neuzná, oznámi to kupujúcemu v primeranej lehote. Spolu s oznámením o neuznaní reklamácie predávajúci kupujúcemu oznámi, koľko by stála výmena alebo oprava tovaru.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po obdržaní oznámenia o neuznaní reklamácie oznámiť predávajúcemu, či žiada o vykonanie výmeny či opravy tovaru za odplatu, inak je povinný si tovar v tej istej lehote vyzdvihnúť alebo oznámiť predávajúcemu adresu, kam má byť tovar zaslaný. Náklady spojené s vrátením tovaru kupujúcemu nesie kupujúci.

6. Záverečné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Na ostatné práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy, ktoré nie sú týmito všeobecne zmluvnými podmienkami upravené, sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov predovšetkým Obchodného zákonníka.
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S. s.r.o.
Bernolákova 14
031 01 Liptovský Mikuláš
Kontakty
+421 918 994 093 (po-pia: 9:00 - 15:00)
info@hrackari.sk